Stadgar med syften och ändamål

§ 1. Ändamål

Motorjournalisternas Klubb skall tillvarata sina medlemmars, motorjournalisternas, yrkesmässiga intressen. Klubben skall verka för god motorjournalistik med särskild omsorg vad gäller säkerhet och miljöpåverkan samt verka för medlemmarnas fortlöpande utveckling i yrket. Syftet med MJK är givetvis att alla yrkesverksamma motorjournalister i Sverige ska kunna känna sig hemma i vår organisation och ha nytta av medlemskapet i sitt arbete.

§ 2. Medlemskap

Klubbens medlemmar utgörs av aktiva motorjournalister, seniormedlemmar och hedersmedlemmar. Till medlem kan den antas som regelbundet medverkar i media och som till professionen är journalist. Den journalistiska utövningen skall huvudsakliga ägnas åt ämnen som rör bilism, motor- och vägtrafik, innefattande även teknik och miljö. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till Motorjournalisternas Klubbs styrelse, som äger rätt att invälja eller avvisa sökande. Medlem som vid pensionering upphör med regelbunden yrkesmässig motorjournalistik kan kvarstå i klubben som seniormedlem med bibehållna rättigheter och skyldigheter gentemot klubben.

-Seniormedlemmar redovisas separat i MJK:s matrikel och adressregister genom tillägget senior.
-Till hedersmedlem kan styrelsen kalla därtill särskilt meriterad person.
-Medlem som upphör med aktiv motorjournalistik kan uteslutas av styrelsen, så också medlem som bryter mot stadgarnas § 3.
-Utträde skall skriftligen anmälas till styrelsen.

Medlemskapets ändamål i MJK är bland annat till för att stärka den enskilde motorjournalistens integritet och självförtroende. Inte minst genom att MJK är en stark kunskapsfylld organisation, med likvärdiga medlemmar, vänner och kollegor i branschen. Detta utgör utan tvekan en välbehövlig trygghet i våra dagars allt mer hektiska arbetsliv som motorjournalist. I texten står att klubbens medlemmar utgörs av aktiva motorjournalister, seniormedlemmar och hedersmedlemmar. Det bör påpekas att i den aktiva medlemsskaran kan ingå såväl de som uppnått seniorstatus och de som av olika anledningar blivit utnämnda till hedersmedlemmar.

§ 3. Medlems förpliktelser

Det åligger medlem i MJK att iaktta ett hedervärt uppträdande i sin tjänsteutövning och i sammanhang där vederbörande representerar MJK. Medlem ska iakttaga återhållsamhet med uppdrag för kundtidningar och liknande media, om medlemmens neutralitet kan ifrågasättas. Gängse journalistiska principer skall gälla och etablerade etiska normer skall iakttagas.

Dessa förpliktelser syftar till att rikta uppmärksamheten på det ansvar och den etik som krävs av medlem i MJK, vilken utövar sitt professionella yrke som motorjournalist. En förpliktelse som även måste uppmärksammas under andra situationer än under yrkesutövning.

Medlem ska givetvis villkorslöst följa klubbens stadgar samt övriga bestämmelse och en viktig del i detta är att medlem omedelbart ska återsända sitt presskort i det fall då så begärs av styrelsen, som exempelvis vid obetald årsavgift eller om utträde ur klubben har begärts av medlemmen själv.

§ 4. Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse om fem ledamöter, som väljs av medlemmarna vid ordinarie årsmöte.

Ordförande väljs vid årsmötet för ett år, övriga ledamöter för två år, varvid två av dem väljs udda år, övriga två jämna år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och tillsätter övriga befattningar, som kan bedömas nödvändiga. Styrelsens presidium och arbetsutskott utgörs av ordförande, kassör och sekreterare. Årsmötet väljer också två suppleanter till styrelsen. Dessa väljs för ett år i taget.

Styrelsens uppgift och ändamål är att leda klubbens verksamhet samt givetvis vara lyhörd mot medlemmars önskemål. Detta innebär att styrelsen i sin verksamhet ständigt måste vara beredda för nya uppgifter och krav från såväl medlemmar som övriga omvärlden. Den förändrade värld vi idag lever i medför även förändringar av motorjournalistiken, inte minst beträffande vår huvudinriktning, som motorfordon, trafik och miljö.

Det är höga krav som ställs på styrelsen i MJK och därför är det av största vikt att alla medlemmar ställer upp och engagerar sig i valet av styrelseledamöter.

§ 5. Verksamhetsår

Motorjournalisternas Klubbs verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och omfattar sålunda tiden 1 januari – 31 december.
Syftet med detta är att förenkla det ekonomiska arbetet i klubben och göra det mer synligt och lättförståeligt för medlemmarna, så långt detta är möjligt.

§ 6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under februari månad och utlyses genom personlig kallelse med brev senast 14 dagar före årsmötet.

Motioner, som väcks till årsmötet, skall tillställas styrelsen senast den 31 december, det vill säga före verksamhetsårets utgång.

Årsmötet utser, förutom styrelseledamöter och suppleanter för dessa (§ 4), två revisorer, två revisorssuppleanter samt en valberedning bestående av tre personer. Revisorerna väljs för ett år i taget, så ock deras suppleanter. Revisorerna ska granska klubbens räkenskaper och förvaltning samt till årsmötet avge en revisionsberättelse.

Valberedningen skall förbereda nästa årsmöte och där framlägga förslag till kandidater för de olika posterna.
Vid val av revisorer och valberedning får styrelseledamöter inte deltaga.

Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av justeringsmän till årsmötesprotokollet
 4. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
 5. Styrelsens berättelse om verksamheten
 6. Styrelsens ekonomiska rapport
 7. Revisorernas rapport om granskning av räkenskaperna
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Val av ordförande för nya verksamhetsåret
 11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter till styrelsen
 12. Val av Revisorer samt suppleanter för dessa
 13. Val av Valberedning
 14. Eventuella motioner som förelagts årsmötet

Dessa årsmötesstadgar är uppgjorda i ett tidigt skede av klubbens verksamhet, sannolikt redan i begynnelsen av bildandet som skedde 1950. Utan tvekan är det viktigt med strikta regler för att en organisation ska fungera, men det får ju inte vara så fyrkantigt att viss avvikelse någon gång kan ske. En sådan bestämmelse som ibland behöver justeras är årsmötets avhållande under februari månad. Vi har tidigare frågat våra medlemmar om de kan medge denna avvikelse utan någon protest. Styrelsens förhoppning är att vi både ser och hör våra medlemmar i samband med årsmötet.

§ 7. Rösträtt

Envar medlem av MJK, som inte häftar i skuld för obetalda avgifter, äger rösträtt vid årsmötet. Röstande måste personligen delta i årsmötet.
Röstning genom ombud med fullmakt medgives icke.

§ 8. Medlemsavgift

Medlem betalar årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas senast inom en månad efter det att krav ställts av kassör eller styrelse. Medlem som ännu efter 30 dagar efter påminnelse inte erlagt årsavgiften kan uteslutas av styrelsen. Vid ansökan om återinträde i MJK skall sökande först ha reglerat sin skuld till klubben innan han/hon kan antagas som medlem.

§ 9. Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av årsmöte med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna. Klubben kan upplösas endast efter enhälligt beslut vid två av varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte med krav på kallelse som ordinarie årsmöte. Klubbens eventuella tillgångar skall, sedan alla skulder betalts, användas på det sätt som medlemmarna närvarande på årsmötet bestämmer.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår